Πετυχαίνοντας τους Στόχους σας

Στόχοι

1. Οι στόχοι πρέπει να είναι υψηλοί, όχι όμως υπέρμετρα υψηλοί ώστε να μη μπορούμε να τους φτάσουμε. Το να επαναλαμβάνουμε εύκολους στόχους που δεν μας βγάζουν από αυτό που αποκαλούμε comfort zone (ζώνη ασφαλείας) δεν βοηθάει στην εξέλιξή μας.

2. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και ακριβείς, όχι αόριστοι και γενικοί.

3. Οι στόχοι που θέτουμε εμείς οι ίδιοι μας υποκινούν πολύ περισσότερο από τους στόχους που βάζουν οι άλλοι για μας.

4. Θέτουμε εφικτούς στόχους (achievable goals) και μη διατηρούμε προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

5. Θέτουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και επιμένουμε σε αυτό.

6. Ορίζουμε το όραμά μας.

7. Θέτουμε υψηλούς στόχους.

8. Δημιουργούμε ένα σχέδιο δράσης (action plan).

9. Εφαρμόζουμε αλλαγές για να επιτύχουμε ξεχωριστά αποτελέσματα.

11 Βήματα Επιτυχίας των Στόχων

1. Καταγράφουμε και θέτουμε υψηλούς στόχους.

2. Αξιολογούμε τους στόχους μου βάσει της προτεραιοτήτων που έχουμε στη ζωή μας.

3. Κάνουμε μία λίστα με τα οφέλη που θα αποκομίσουμε εάν επιτύχω το στόχο μας.

4. Βρίσκουμε το «ΓΙΑΤΙ» θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας.

5. Αναλύουμε την τωρινή μας κατάσταση.

6. Αναγνωρίζουμε τα πιθανά εμπόδια και τους κινδύνους.

7. Αναγνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του στόχου μας.

8. Αναγνωρίζουμε τις γνώσεις που είναι σημαντικές για να επιτύχουμε το στόχο μας.

9. Καθορίζουμε το όραμά μας.

10. Δημιουργούμε ένα σχέδιο ενεργειών (action plan).

11. Εφαρμόζουμε τις αλλαγές για να επιτύχουμε ξεχωριστά αποτελέσματα