Αξιοποίηση Συλλογικής Ευφυΐας Οργανισμών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣυντονίΖω”
Βελτιστοποίηση απόδοσης συναντήσεων – Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος– Κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Τι κάνουμε

Η Συλλογική Ευφυΐα oργανισμών αποτελεί πηγή αποκλειστικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς μέσω καινοτόμων τεχνικών συντονισμού (facilitation). Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν ακόμη και σε μια ημέρα.

Που χρησιμοποιούνται

Οι τεχνικές “Αξιοποίησης Συλλογικής Ευφυΐας Οργανισμών” χρησιμοποιούνται ανάλογα την κάθε περίπτωση και τον σκοπό της και εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία σε:

– Σχεδιασμό Στρατηγικής (Strategic Planning)
– Στοχοθεσία (Re-visioning)
– Συνοχή ομάδας (Team Building)
– Επίλυση διαφορών (Conflict Resolution)
– Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development)
– Brainstorming
– Συναντήσεις (meetings) υψηλής σημασίας
– Συναντήσεις, συζητήσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων
– Συγχωνεύσεις και εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

Στο πρόγραμμα “ΣυντονίΖω” υπάρχουν τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται σε ολιγομελείς ομάδες (3 έως 50 άτομα) ενώ κάποιες άλλες εφαρμόζονται σε πολυπληθείς  ομάδες (περισσότερα από 50 άτομα – έχει καταγραφεί συμμετοχή  έως και 7.000 άτομα).

Γιατί αυτό

Η υπηρεσία αυτή παρέχει πρόσβαση στην συλλογική ευφυΐα του οργανισμού, αξιοποιεί το υπάρχον δυναμικό και το κατευθύνει προς τον επιθυμητό στρατηγικό στόχο. Μέσω  συμμετοχικών, διασκεδαστικών και ταυτόχρονα εμψυχωτικών τεχνικών ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών προβλημάτων μπορεί να επιλυθεί εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Γιατί εμάς

Οι τεχνικές αξιοποίησης συλλογικής ευφυΐας οργανισμών αναπτύχθηκαν δια μέσου μακροχρόνιας έρευνας του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) πάνω στην οργανωσιακή μάθηση την δεκαετία του ’80. Οι σύμβουλοι της Fractality είναι οι πιο έμπειροι στην μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.