Στρατηγική Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑλλάΖω”
Ομάδες Πρακτικής “Οργανισμών Μάθησης” Μετασχηματισμός εταιρικής κουλτούρας – Διαχείρηση αλλαγών – Οργανωσιακή ανάπτυξη
Τι κάνουμε

Το ΑλλάΖω είναι ένα πρόγραμμα πλήρους μετασχηματισμού της εταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού κλίματος με σκοπό την δημιουργία πρότυπων και βιώσιμων οργανισμών στους οποίους οι άνθρωποι χαίρονται να εργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να συνεργάζονται και να είναι συνεχώς καινοτόμοι στην επίτευξη των σκοπών τους.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε κύκλους των επτά μηνών. Σε κάθε κύκλο εργαζόμαστε με δυο οκταμελείς ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν και υλοποιούν δυο έργα,  σημαντικά για τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της Οργανωσιακής Μάθησης (OL), που είναι η σύγχρονη προσέγγιση του management. Τα κέρδη των έργων αυτών συνήθως υπερκαλύπτουν το κόστος της επένδυσης.

Γιατί αυτό

Το πρόγραμμα ΑλλάΖω παρέχει μια νέα εταιρική κουλτούρα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε πρόκληση σε όλο το εύρος των λειτουργιών  ενός οργανισμού – ανεξάρτητα από τον τομέα ή την αγορά  στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται.

Γιατί εμάς

Η τεχνολογία των Ομάδων Πρακτικής “Οργανισμών Μάθησης” (LOPT) του προγράμματος αναπτύχθηκε δια μέσου μακροχρόνιας έρευνας του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και της SOL (Society of Organisational Learning) για την εμπορική χρήση της οποίας έχουν αδειοδοτηθεί επιλεγμένοι σύμβουλοι της SOL παγκοσμίως.

Οφέλη

Κάντε χρήση του πλήρους δυναμικού της εταιρείας σας επιτυγχάνοντας: 

  • Άριστες οικονομικές αποδόσεις
  • Δυνατή και θετική εταιρική κουλτούρα υψηλών αποδόσεων εστιασμένη στην καινοτομία και την συνεργασία
  • Σύνδεση της ομαδικής εργασίας με τις μακροπρόθεσμες πολιτικές
  • Δημιουργία ικανότητας εστίασης και ευρείας αντίληψης ταυτόχρονα
  • Αύξηση της δέσμευσης έναντι του οργανισμού και της εργασιακής ικανοποίησης
  • Βελτίωση της συλλογικής σκέψης και της χρήσης της συλλογικής  ευφυΐας
  • Βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων  όλων των εργαζομένων

Η λειτουργία του προγράμματος ΑλλάΖωβασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι η εταιρεία σας διαθέτει ήδη  όλο το ταλέντο που χρειάζεται.